ថ្ងៃ​សៅរ៍, ខែ​កុម្ភៈ 16, 2019

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន (We Can Do!)

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង១០ ដល់ ១១ព្រឹក

ការអប់រំក្មេងស្រី ជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ <<​ ការអប់រំក្មេងស្រី ជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ពីអំពើហិង

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅមូលដ្ឋាន >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារន

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ការរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងតួនាទីគណៈកម្មាធិការ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ការរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងតួនាទីគណ

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹង និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន << ការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹង និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ >> សម

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ការរាយការណ៍ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រធានភូមិ >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ការរាយការណ៍ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៅកាន់ប្រធ

ព័ត៌មានលំអិត