ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មិថុនា 17, 2019

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន (We Can Do!)

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង១០ ដល់ ១១ព្រឹក

ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ >> - វាគ្

ព័ត៌មានលំអិត

តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីរងគ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីរងគ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ

ព័ត៌មានលំអិត

ការយល់ដឹងពីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ការយល់ដឹងពីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ហិង្សាក្នុងគ្រួសារ >&

ព័ត៌មានលំអិត

ការអប់រំក្មេងស្រី ជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ <<​ ការអប់រំក្មេងស្រី ជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ពីអំពើហិង

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅមូលដ្ឋាន >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារន

ព័ត៌មានលំអិត