ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​មេសា 24, 2019

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ (Youth’s Voice)

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ នៅថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១០ ដល់ ១១ព្រឹក

ប្រធានបទ៖ការរីកចម្រើននៃវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << ការរីកចម្រើននៃវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា >> - វាគ្មិនក

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ការបណ្ដុះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន និងអនាម័យ >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << ការបណ្ដុះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថា

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << ជម្រើសល្អសម្រាប់យុវវ័យស្រឡាញ់វិស័យកីឡា >>

🔴ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << ជម្រើសល្អសម្រាប់យុវវ័យស្រឡាញ់វិស័យកីឡា >>

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << កាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិចផ្ដើមចេញពីអ្នក >>

ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << កាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិចផ្ដើមចេញពីអ្នក >> សម

ព័ត៌មានលំអិត

ប្រធានបទ << តើជាជម្រើសល្អដែរទេ បើសិនជាយុវវ័យជ្រើសរើសគូស្រករដោយខ្លួនឯង? >>

ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << តើជាជម្រើសល្អដែរទេ បើសិនជាយុវវ័យជ្រើសរើសគូស្រករ

ព័ត៌មានលំអិត