ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​ធ្នូ 10, 2019

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ (Youth’s Voice)

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ នៅថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១០ ដល់ ១១ព្រឹក

ការត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ២០១៩

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << ការត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យម

ព័ត៌មានលំអិត

ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងព័ត៌មានការងាររបស់យុវវ័យ

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យ ក្រោមប្រធានបទ << ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងព័ត៌មានការងាររបស់យុវវ័យ >&

ព័ត៌មានលំអិត