ថ្ងៃ​អាទិត្យ, ខែ​កក្កដា 21, 2019

ស្លាក៖ កិច្ចប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​ស្ថិតិនិង​អត្រានុកូលដ្ឋានការងារ​ផ្តល់​សៀវភៅ​ស្នាក់នៅការងារ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង​ការងារ​អន្តោ​ប្រវេ​សន្ត​

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង