ការវិលត្រឡប់របស់ ឡុង ម៉ាច ហ៉ាយ ( long march-5 ) ជំរុញឱ្យប្រទេសចិនឈាន ដល់ភពផ្កាយ

ការវិលត្រឡប់របស់ ឡុង ម៉ាច ហ៉ាយ ( long march-5 ) ជំរុញឱ្យប្រទេសចិនឈាន ដល់ភពផ្កាយ

ប្រទេសចិនបាញ់គ្រាប់រ៉ុក្កែតធំបំផុតរបស់ខ្លួន ឡុង ម៉ាច ហ៉ាយ ( long march-5 ) ដែលចេញពីទីក្រុង វេនឆាង (Wenchang) នៃខេត្ត ហៃណាន ( Hainan ) ។ឡុង ម៉ាច ហ៉ាយ ( ...

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង